Aanmelden


Individuele coaching en therapie:

Voor informatie of het maken van een afspraak voor een kennismakingsessie kunt u bellen.

Workshop(s) of training:

Aanmelden voor een workshop of training kan telefonisch of via het inschrijfformulier.
Bellen voor meer informatie kan altijd. Spreek eventueel naam en telefoonnummer in.


Tarieven, vergoeding en wijze van betalen


Individuele coaching (75 min.) €   95
Individuele therapie (75 min.) €   95
Relatie therapie (90 min.) € 120
Telefonisch consult op afspraak €   15 (per kwartier)
        
             
                    
       


Overige tarieven zijn te vinden bij de betreffende activitieiten op deze site.

Vergoeding zorgverzekering:

Therapie wordt door verschillende zorgverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende verzekering.
Onder deze link kunt u vinden welke verzekeraars vergoeden.
Francien van de Wiel is aangesloten bij de FVB.
 

Korting:

Wanneer de zorgverzekeraar niet vergoedt en er geen sprake is van eigen vermogen, gelden onderstaande kortingen op de prijs van individuele sessies:
- 50% bij een inkomen beneden 1.000 bruto p.m
- 20% bij een inkomen beneden 1.500 bruto p.m
 

Wijze van betalen:

Voor individuele coaching of therapie ontvangt u achteraf digitaal een rekening.

Voor training, workshop of groepstherapie ontvangt u vooraf digitaal een rekening.
Het betreffende bedrag a.u.b. pas overmaken na ontvangst van de rekening!

De inschrijving voor een training, workshop of groepstherapie is definitief wanneer de betaling is ontvangen.


Afmelden en annulering:


Afmelden voor een individuele sessie kan tot 24 uur van te voren. Daarna is men betaling verschuldigd.

Aan het annuleren van een andere inschrijving zijn kosten verbonden.
Bij afmelding vanaf 7 dagen voor de start is dat  € 50,- voor een training en € 25 voor een workshop en voor danstherapie in een groep.
Bij annulering vanaf 3 dagen voor aanvang is het hele inschrijvingsbedrag verschuldigd, tenzij je plaats kan worden ingenomen door een ander. Voor de jaartraining Lichaamsgericht coachen is het hele bedrag verschuldigd vanaf  7 dagen voor aanvang.
Bovenstaande regeling wordt aangepast wanneer er sprake is van overmacht.
Alle annuleringen moeten telefonisch geregeld worden!

Uiteraard is er altijd een bedenktermijn van 14 dagen vanaf inschrijving waarbinnen men kostenloos en zonder opgaaf van reden kan annuleren. Daarna is het bovengenoemde van toepassing.


Wanneer gaat een training of workshop niet door?

Als blijkt dat er onvoldoende deelnemers zijn kan een training of workshop geen doorgang vinden.
U wordt hiervan tijdig op de hoogte gebracht.

Bij ziekte van de trainer of workshopleider kan een training of workshop eveneens geen doorgang vinden. Hiervan wordt u vanzelsprekend zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.


Klachtenprocedure:


Wij hechten veel waarde aan een goede relatie met onze klanten.
Toch kunt u, ondanks onze inspanningen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, niet tevreden zijn.
Als u een klacht heeft over de door ons geboden zorg gaat onze voorkeur ernaar uit dat u deze klacht rechtstreeks met ons bespreekt.

U kunt uw klacht natuurlijk ook schriftelijk kenbaar maken. Uw klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. Binnen één week ontvangt u een bevestiging met daarin de informatie over de termijn waarbinnen uw klacht wordt beoordeeld en over degene bij wie uw klacht in behandeling is. Wij streven ernaar dit binnen 10 werkdagen te doen. Als blijkt dat dit niet haalbaar is ontvangt u hierover schriftleijk bericht.

Mocht deze route om welke reden dan ook niet de beste zijn, dan kunt u gratis gebruik maken van een onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschillendinstantie waarbij Tridance sinds 2017 is aangesloten. Deze instantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vind u op de website van het NIBIG.
U kunt met een klacht contact opnnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl. Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventuele verder procedure.


Auteursrecht


Al het cursusmateriaal, handouts, digitale presentaties en websiteteksten zijn het intellectuele eigendom van Tridance en/of de betreffende trainer en bij hen berust het auteursrecht.Privacy verklaring:


Francien van de Wiel werkzaam als Therapeut / trainer / coach bij Tridance is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Francien van de Wiel is de Functionaris Gegevensbescherming en is is te bereiken via info@tridance.nl of 0641573922
 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Francien van de Wiel verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten van Tridance en omdat je deze gegevens zelf verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens, Telefoonnummer
- E-mailadres
- Geboorte datum
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch, of in een persoonlijk onderhoud
- Medische gegevens voor zover noodzakelijk voor doeleinden van preventieve of geneeskunde aard zoals het verstrekken van gezondheidszorg.

Francien van de Wiel verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van je betaling
– Een passende behandeling te kunnen geven
– Te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is

Geautomatiseerde besluitvorming:
Francien van de Wiel neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Je persoonsgegevens worden niet langer dan strikt nodig is bewaard om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen wanneer er sprake is van therapie:
(Categorie) persoonsgegevens    > Bewaartermijn > Reden
Personalia en adres   > 10  jaar > Voorgeschreven termijn beroepsverenigng FVB
Medische gegevens   >  10  jaar > Voorgeschreven termijn beroepsvereniging FVB

Delen van persoonsgegevens met derden:
Francien van de Wiel verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@tridance.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Tridance/Francien van de Wiel wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Tridance/Francien van de Wiel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@tridance.nl
Contactpersoon

Francien van de Wiel
0031 (0)6 41573922
info@tridance.nl

Geregistreerd lid:

FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen)
Nvdat (Nederlandse Vereniging voor danstherapie)
AVAR: (Visitatieregister)
 

Postadres

Postbus 631
6200 AP Maastricht

Praktijkadres

Turennestraat 25
6221 AR Maastricht

AGB-code

Zorgverlener: 90-043521
Praktijk: 90-052265